Z ostatniej chwili
Biuro MUTW
czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00-12:30 w Miejskim Domu Kultury w pok. Nr 30 I piętro.
tel. kontaktowy: (34) 313-26-59

PostHeaderIcon Regulamin

Regulamin
Myszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Myszkowie


Rozdział I. Zasady ogólne
 1. MUTW działa w strukturach Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie, Myszków ul. 3 Maja 15 jako dobrowolne zrzeszenie osób, które osiągnęły wiek przedemerytalny, emerytalny bądź uzyskały status rencisty lub osoby bezrobotnej lub osiągnęły 50-ty rok życia.
 2. Patronat naukowy MUTW sprawuje Rektor Politechniki Częstochowskiej.
 3. Obsługę prawną MUTW zapewnia na zasadzie dobrowolności Urząd Miasta Myszkowa.
 4. Siedziba MUTW mieści się w budynku Miejskiego Domu Kultury, Myszków ul. 3 Maja 15
 5. Przy zapisach w poczet słuchaczy MUTW kandydat zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i wypełnienia deklaracji imiennej z określeniem wyboru zajęć fakultatywnych.
 6. Każdy Słuchacz MUTW otrzymuje legitymację, która jest dokumentem potwierdzającym przebieg studiów.
 7. MUTW prowadzi następujące cykle kształcenia:
  1. Cykl dwuletni - podstawowy (cztery semestry), zakończony otrzymaniem honorowego certyfikatu na wniosek Słuchacza,
  2. Cykl otwarty, po ukończeniu cyklu dwuletniego, w którym Słuchacz sam określa czas uczestnictwa w zajęciach, zakończony otrzymaniem honorowego certyfikatu.
 8. Słuchaczowi przysługuje prawo wyboru cyklu kształcenia.
 9. Przed rozpoczęciem każdego semestru Słuchacz MUTW:
  1. Deklaruje w jakich zajęciach fakultatywnych chce uczestniczyć,
  2. Przekazuje deklarowaną darowiznę,
  3. Zostaje zakwalifikowany na listę zajęć fakultatywnych. Zakwalifikowanie do udziału w zajęciach fakultatywnych następuje po spełnieniu warunków określonych w ppkt. a i b.
 10. Podstawową formę zajęć edukacyjnych MUTW stanowią wykłady, w których udział Słuchaczy jest obligatoryjny.
 11. Zaliczenie semestru potwierdza się wpisem do legitymacji Słuchacza MUTW.
 12. Warunkiem zaliczenia semestru jest udział w wykładach obligatoryjnych (70% obecności) i udział w co najmniej w jednych zajęciach fakultatywnych (70% obecności).
 13. Nieobecność trwająca dłużej niż trzy kolejne zajęcia wymaga zgłoszenia do Zarządu.
 14. Warunkiem zaliczenia danego roku akademickiego jest zaliczenie dwóch kolejnych semestrów.
Rozdział II. Struktura organizacyjna MUTW


Władzami MUTW są:

 1. Zebranie Ogólne Słuchaczy
 2. Rada Programowa, w skład której wchodzą:
  1. Przewodniczący/a
  2. Przedstawiciele uczelni wyższych
  3. Koordynator MUTW
  4. Przewodniczący Rady Słuchaczy
 3. Zarząd MUTW:
  1. Koordynator
  2. Sekretarz
  3. Członek Zarządu
 4. Rada Słuchaczy (zadania określa załącznik nr 1 do Regulaminu):
  1. przewodniczący
  2. wiceprzewodniczący
  3. sekretarz
  4. skarbnik
  5. kronikarz
  6. 3 członków
 5. Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzą (załącznik nr 2 do Regulaminu):
  1. Przewodniczący/a
  2. Sekretarz
  3. Członek
Rozdział III. Organizacja studiów
 1. Rok akademicki MUTW trwa od września do czerwca i składa się z dwóch semestrów: letniego i zimowego, podzielonych przerwami semestralnymi.
 2. Wykłady odbywają się w pomieszczeniach MDK, MOSIR-u, szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków.
 3. Zajęcia fakultatywne mogą odbywać się jak w punkcie 2 oraz w innych miejscach podanych do wiadomości słuchaczy wcześniej w programie zajęć lub w innej formie.
 4. Każdy Słuchacz MUTW zobowiązany jest do posiadania ostemplowanej na dany semestr legitymacji członkowskiej, która jest ważna z innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
 5. Legitymacja jest dokumentem, który upoważnia do:
  1. Uczestnictwa w wykładach, zajęciach fakultatywnych i innych imprezach MUTW,
  2. Korzystania z promocji np. wejściówek na imprezę.
 6. Utrata legitymacji wymaga pisemnego wniosku o wydanie duplikatu i poniesienia kosztów jego sporządzenia.
 7. Legitymacji nie można udostępniać osobom trzecim.
Rozdział IV. Korespondencja i kontakty
 1. Siedziba i biuro MUTW mieszczą się w budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie, ulica 3 Maja 15.
 2. Biuro MUTW spełnia następujące zadania:
  1. Przygotowuje druki (legitymacji, certyfikatów, zaproszeń, itp.),
  2. Przyjmuje korespondencję i udziela informacji w sprawach MUTW,
  3. Wydaje i przyjmuje deklaracje Słuchaczy oraz inne druki,
  4. Prowadzi ogólny rejestr Słuchaczy i zajęć fakultatywnych,
  5. Przyjmuje darowizny Słuchaczy, dokonuje wpłat na konto MUTW,
  6. Do 10-ego dnia każdego następnego miesiąca przekazuje dokumenty księgowe do działu księgowości MDK,
  7. Przechowuje dokumentację MUTW w tym m. in.:
   • protokóły Zebrań Zarządu i Zebrań Ogólnych Słuchaczy,
   • uchwały Zarządu i Zebrań Ogólnych Słuchaczy,
   • księgę ewidencji Słuchaczy,
   • dokumentację Rady Słuchaczy, za którą odpowiada uprawniony członek Rady Słuchaczy,
   • przedstawia na zebraniach ogólnych słuchaczy informacje o wykorzystaniu środków finansowych.
Rozdział V. Oferta programowa MUTW
 1. Rada Programowa określa kierunki kształcenia oraz zapewnia dobór wykładowców o najodpowiedniejszych kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych
 2. Przed rozpoczęciem każdego semestru Rada Programowa podaje do wiadomości słuchaczy ramowy program zajęć.
 3. Plan zajęć fakultatywnych ustala Zarząd.
 4. Program zajęć MUTW składa się z:
  1. Pakietu podstawowego, na który składają się następujące formy:
   • uroczysta inauguracja roku akademickiego z udziałem władz miejskich i uczelni patronackich,
   • wykłady obligatoryjne,
   • warsztaty, spotkania integracyjne i towarzyskie słuchaczy MUTW.
  2. Zajęcia fakultatywne, panelowe i sekcje zainteresowań.
 5. W ramach pakietu podstawowego odbywać się będą wykłady, seminaria i dyskusje plenarne w następujących blokach tematycznych:
  1. Literatura i filozofia.
  2. Ekonomia, prawo, psychologia, aktualne wydarzenia polityczne, w tym: tematyka świadczeń społecznych, emerytalno-rentowych, sytuacji gospodarstw domowych, prawa rodzinnego i spadkowego, udziału i pozycji seniorów w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym.
  3. Ochrona zdrowia, profilaktyka zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki żywienia, zdrowia psychicznego oraz opieki nad niepełnosprawnymi.
  4. Cywilizacje świata, historia, religioznawstwo, kultura i sztuka.
  5. Problemy współczesnego świata i integracji europejskiej.
 6. W ramach zajęć fakultatywnych organizowane będą:
  1. Obsługa internetu i podstawy informatyki,
  2. Lektoraty z języków obcych,
  3. Zajęcia aktywizujące ruchowo: gimnastyka, choreoterapia, pływanie, turystyka itp.,
  4. Warsztaty artystyczne.
Rozdział VI. Prawa i obowiązki MUTW
 1. Słuchacz ma prawo:
  1. Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Uniwersytetu.
  2. Wybierać i być wybieranym do władz MUTW.
  3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności MUTW.
  4. Korzystać ze wsparcia MUTW.
 2. Słuchacz zobowiązany jest do:
  1. Przestrzegania regulaminu MUTW.
  2. Obligatoryjnego uczestnictwa w wykładach i zajęciach fakultatywnych.(co najmniej jednego rodzaju przedmiotu)
  3. Przestrzegania zasad i norm współżycia w grupie koleżeńskiej.
 3. Słuchacz przerywający studia jest zobowiązany do pisemnego poinformowania zarządu o czasie, w którym nie będzie uczestniczył w zajęciach.
 4. Słuchacz ma prawo skorzystać z tzw. „urlopu słuchacza” po wcześniejszym poinformowaniu władz zarządu.
 5. Słuchacz, z „urlopu słuchacza” wraca na semestr, w czasie którego trwania skorzystał z przerwy.
Rozdział VII. Zasady wnoszenia darowizn
 1. Słuchacz nowo wstępujący do MUTW wnosi jednorazową darowiznę, której wysokość ustala Zebranie Ogólne Słuchaczy.
 2. Słuchacze wnoszą darowizny na każdy semestr, której wysokość ustala Zebranie Ogólne Słuchaczy.
 3. Brak wniesienia darowizny uniemożliwia Słuchaczowi udział w zajęciach MUTW.
 4. Słuchacz skreślony (niespełniający warunków określonych w Rozdziale I pkt. 14) wnosi darowiznę jak Słuchacz nowo-wstępujący do MUTW.
Rozdział VIII. Skargi i wnioski
 1. Każdy Słuchacz ma prawo do złożenia skargi lub wniosku w sprawach związanych z funkcjonowaniem MUTW.
 2. W sprawach skarg i wniosków przyjmuje kierownik MUTW lub inny członek Zarządu w terminach pracy Biura.
 3. Jeśli skarga lub wniosek dotyczy spraw programu dydaktycznego Zarząd udziela odpowiedzi po konsultacji z Przewodniczącym Rady Programowej.
 4. Odpowiedzi na skargę lub wniosek udziela się w terminie 30 dni od jej wniesienia.
 5. Sprawy sporne rozstrzyga się według ogólnie przyjętych norm współżycia w grupie.
Rozdział IX. Postanowienia końcowe
 1. Zarząd MUTW może Uchwałą powierzyć członkom Zarządu inne zadania nie wymienione w Regulaminie, a usprawniające pracę Zarządu.
 2. Kadencja Zarządu, Rady Słuchaczy i Komisji Rewizyjnej MUTW trwa 2 lata.
 3. W przypadku rezygnacji z pracy w Zarządzie, Radzie Słuchaczy i Komisji Rewizyjnej MUTW, na następnym Zebraniu Ogólnym Słuchaczy przeprowadza się wybory uzupełniające.
 4. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu, nauczycieli zajęć fakultatywnych ustala Dyrektor MDK
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się statut MDK oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Z rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2017/2018 wprowadzone zostaną nowe druki legitymacji studenckich.
 7. Słuchacz ma prawo do uczestniczenia we wszystkich zajęciach fakultatywnych, chyba ze postanowi inaczej.
 8. Nowo powołana Komisja Rewizyjna opracuje regulamin Komisji Rewizyjnej, który będzie stanowił załącznik nr 2.

Regulamin MUTW został opracowany w porozumieniu z Dyrektorem MDK, Zarządem i Radą Słuchaczy MUTW.

Regulamin MUTW został przyjęty Uchwałą Nr 3/2017 Zebrania Ogólnego Słuchaczy w dniu 13.02.2017 r.

Regulamin MUTW obowiązuje z datą przyjęcia.

Poprawiony (piątek, 19 maja 2017 19:22)

 

Harmonogramy
Semestr
Letni 2019 r.

Harmonogram wykładów audytoryjnych na MUTW - Semestr Letni 2019 r.


Plan zajęć fakultatywnych na MUTW – Semestr Letni 2019 r.

Statystyka
Odsłon : 609194
Goście Online
Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Bezpieczne strony internetowe