PostHeaderIcon Regulamin

Regulamin
Myszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Myszkowie

Rozdział I. Zasady ogólne

 1. MUTW działa w strukturach Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie, Myszków ul. 3 Maja 15 jako dobrowolne zrzeszenie osób, które osiągnęły wiek przedemerytalny, emerytalny bądź uzyskały status rencisty lub osoby bezrobotnej lub osiągnęły 50-ty rok życia.
 2. Patronat naukowy MUTW sprawuje Rektor Politechniki Częstochowskiej.
 3. Obsługę prawną MUTW zapewnia na zasadzie dobrowolności Urząd Miasta Myszkowa.
 4. Siedziba MUTW mieści się w budynku Miejskiego Domu Kultury, Myszków ul. 3 Maja 15.
 5. Przy zapisach w poczet słuchaczy MUTW kandydat zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i wypełnienia deklaracji imiennej z określeniem wyboru zajęć fakultatywnych.
 6. Każdy Słuchacz MUTW otrzymuje legitymację, która jest dokumentem potwierdzającym przebieg studiów.
 7. MUTW prowadzi następujące cykle kształcenia:
  1. Cykl dwuletni - podstawowy (cztery semestry), zakończony otrzymaniem honorowego certyfikatu na wniosek Słuchacza,
  2. Cykl otwarty, po ukończeniu cyklu dwuletniego, w którym Słuchacz sam określa czas uczestnictwa w zajęciach, zakończony otrzymaniem honorowego certyfikatu.
 8. Słuchaczowi przysługuje prawo wyboru cyklu kształcenia.
 9. Przed rozpoczęciem każdego semestru Słuchacz MUTW:
  1. Deklaruje w jakich zajęciach fakultatywnych chce uczestniczyć,
  2. Przekazuje deklarowaną darowiznę,
  3. Zostaje zakwalifikowany na listę zajęć fakultatywnych. Zakwalifikowanie do udziału w zajęciach fakultatywnych następuje po spełnieniu warunków określonych w ppkt. a i b.
 10. Podstawową formę zajęć edukacyjnych MUTW stanowią wykłady, w których udział Słuchaczy jest obligatoryjny.
 11. Zaliczenie semestru potwierdza się wpisem do legitymacji Słuchacza MUTW.
 12. Warunkiem zaliczenia semestru jest udział w wykładach obligatoryjnych (70% obecności) i udział w co najmniej w jednych zajęciach fakultatywnych (70% obecności).
 13. Nieobecność trwająca dłużej niż trzy kolejne zajęcia wymaga zgłoszenia do Zarządu.
 14. Warunkiem zaliczenia danego roku akademickiego jest zaliczenie dwóch kolejnych semestrów.
Rozdział II. Struktura organizacyjna MUTW

Organami  MUTW są:

 1. Zebranie Ogólne Słuchaczy,
 2. Zarząd MUTW:
  1. Koordynator,
  2. Zastępca koordynatora.
  3. Sekretarz.
 3. Rada Słuchaczy (zadania określa załącznik nr 1 do Regulaminu):
  1. przewodniczący,
  2. członkowi rady.
Rozdział III. Organizacja studiów
 1. Rok akademicki MUTW trwa od września do czerwca i składa się z dwóch semestrów: letniego i zimowego, podzielonych przerwami semestralnymi.
 2. Wykłady odbywają się w pomieszczeniach MDK i innych instytucji dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków.
 3. Zajęcia fakultatywne mogą odbywać się jak w punkcie 2.
 4. Każdy Słuchacz MUTW zobowiązany jest do posiadania ostemplowanej na dany semestr legitymacji członkowskiej, która jest ważna z innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
 5. Legitymacja jest dokumentem, który upoważnia do:
  1. Uczestnictwa w wykładach, zajęciach fakultatywnych i innych imprezach MUTW,
  2. Korzystania z promocji np. wejściówek na imprezę.
 6. Utrata legitymacji wymaga pisemnego wniosku o wydanie duplikatu i poniesienia kosztów jego sporządzenia.
 7. Legitymacji nie można udostępniać osobom trzecim.

Rozdział IV. Korespondencja i kontakty

 1. Siedziba i biuro MUTW mieszczą się w budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie, ulica 3 Maja 15.
 2. Biuro MUTW spełnia następujące zadania:
  1. Przygotowuje druki (legitymacji, certyfikatów, zaproszeń, itp.),
  2. Przyjmuje korespondencję i udziela informacji w sprawach MUTW,
  3. Wydaje i przyjmuje deklaracje Słuchaczy oraz inne druki,
  4. Prowadzi ogólny rejestr Słuchaczy i zajęć fakultatywnych,
  5. Przyjmuje darowizny Słuchaczy, dokonuje wpłat na konto MDK,
  6. Do 10-ego dnia każdego następnego miesiąca przekazuje stosowne dokumenty księgowe do działu księgowości MDK,
  7. Przechowuje dokumentację MUTW w tym m. in.:
   • protokóły Zebrań Zarządu i Zebrań Ogólnych Słuchaczy,
   • uchwały Zarządu i Zebrań Ogólnych Słuchaczy,
   • księgę ewidencji Słuchaczy,
   • dokumentację Rady Słuchaczy, za którą odpowiada uprawniony członek Rady Słuchaczy.

Rozdział V. Oferta programowa MUTW

 1. Rada Programowa, w skład której wchodzą:
  1. Przewodniczący Rady Programowej,
  2. Przedstawiciele uczelni wyższych,
  3. Koordynator MUTW , Zastępca Koordynatora,
  4. Dyrektor MDK.
 2. Rada Programowa określa kierunki kształcenia oraz zapewnia dobór wykładowców o najodpowiedniejszych kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych.
 3. Przed rozpoczęciem każdego semestru Rada Programowa podaje do wiadomości słuchaczy ramowy program zajęć.
 4. Plan zajęć fakultatywnych ustala Zarząd.
 5. Program zajęć MUTW składa się z:
  1. Pakietu podstawowego, na który składają się następujące formy:
   • uroczysta inauguracja roku akademickiego z udziałem władz miejskich i uczelni patronackich,
   • wykłady obligatoryjne,
   • warsztaty, spotkania integracyjne i towarzyskie słuchaczy MUTW.
  2. Zajęcia fakultatywne, panelowe i sekcje zainteresowań.
 6. W ramach pakietu podstawowego odbywać się będą wykłady, seminaria i dyskusje plenarne w następujących blokach tematycznych:
  1. Literatura i filozofia.
  2. Ekonomia, prawo, psychologia, aktualne wydarzenia polityczne, w tym: tematyka świadczeń społecznych, emerytalno-rentowych, sytuacji gospodarstw domowych, prawa rodzinnego i spadkowego, udziału i pozycji seniorów w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym.
  3. Ochrona zdrowia, profilaktyka zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki żywienia, zdrowia psychicznego oraz opieki nad niepełnosprawnymi.
  4. Cywilizacje świata, historia, religioznawstwo, kultura i sztuka.
  5. Problemy współczesnego świata i integracji europejskiej.
 7. W ramach zajęć fakultatywnych organizowane będą:
  1. Obsługa internetu i podstawy informatyki,
  2. Lektoraty z języków obcych,
  3. Zajęcia aktywizujące ruchowo: gimnastyka, choreoterapia, pływanie, turystyka itp.,
  4. Warsztaty artystyczne,
  5. Zajęcia psychofizyczne.

Rozdział VI. Prawa i obowiązki słuchacz MUTW

 1. Słuchacz ma prawo:
  1. Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Uniwersytetu.
  2. Wybierać i być wybieranym do władz MUTW.
  3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności MUTW.
 2. Słuchacz zobowiązany jest do:
  1. Przestrzegania regulaminu MUTW.
  2. Obligatoryjnego uczestnictwa w wykładach i zajęciach fakultatywnych.(co  najmniej jednego rodzaju przedmiotu).
  3. Przestrzegania zasad i norm współżycia w grupie koleżeńskiej.
 3. Słuchacz przerywający studia jest zobowiązany do pisemnego poinformowania zarządu o czasie, w którym nie będzie uczestniczył w zajęciach.
 4. Słuchacz ma prawo skorzystać z tzw. „urlopu słuchacza” po wcześniejszym poinformowaniu władz zarządu.
 5. Słuchacz, z „urlopu słuchacza” wraca na semestr, w czasie którego trwania skorzystał z przerwy.

Rozdział VII. Zasady wnoszenia darowizn

 1. Słuchacz nowo wstępujący do MUTW wnosi jednorazową darowiznę.
 2. Słuchacze wnoszą darowizny na każdy semestr.
 3. Brak wniesienia darowizny uniemożliwia Słuchaczowi udział w zajęciach MUTW.
 4. Słuchacz skreślony (niespełniający warunków określonych w Rozdziale I pkt. 14) wnosi darowiznę jak Słuchacz nowo-wstępujący do MUTW.

Rozdział VIII. Członkowie honorowi uniwersytetu

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna w uznaniu szczególnych zasług dla MUTW lub działalności charytatywnej dla osób starszych.
 2. Godność członka honorowego nadaje powołany Zespół w składzie:
  1. Dyr MDK,
  2. Kordynato, za-ca koordynatora,
  3. Przewodnicząca Rady Słuchaczy
nadając legitymację (dyplom) członka honorowego.

Rozdział IX. Skargi i wnioski

 1. Każdy Słuchacz ma prawo do złożenia skargi lub wniosku w sprawach związanych z funkcjonowaniem MUTW.
 2. W sprawach skarg i wniosków przyjmuje koordynator MUTW lub jego zastępca.
 3. Jeśli skarga lub wniosek dotyczy spraw programu dydaktycznego Zarząd udziela odpowiedzi po konsultacji z Przewodniczącym Rady Programowej.
 4. Odpowiedzi na skargę lub wniosek udziela się w terminie 30 dni od jej wniesienia.
 5. Sprawy sporne rozstrzyga się według ogólnie przyjętych norm współżycia w grupie.
Rozdział X. Postanowienia końcowe
 1. Kadencja Zarządu, Rady Słuchaczy  MUTW trwa 2 lata.
 2. W przypadku rezygnacji z pracy w Zarządzie, Radzie Słuchaczy MUTW na następnym Zebraniu Ogólnym Słuchaczy przeprowadza się wybory uzupełniające.
 3. Wysokość wynagrodzenia  nauczycieli i wykładowców zajęć fakultatywnych ustala Dyrektor MDK.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się statut MDK oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Słuchacz ma prawo do uczestniczenia we wszystkich zajęciach fakultatywnych, chyba ze postanowi inaczej.

Regulamin MUTW został opracowany w porozumieniu z Dyrektorem MDK, Zarządem i Radą Słuchaczy MUTW.

Regulamin MUTW został przyjęty Uchwałą Nr  1  Zebrania Ogólnego Słuchaczy w dniu  27 marca 2019 r.

Regulamin MUTW obowiązuje z datą przyjęcia.

Poprawiony (środa, 19 czerwca 2019 13:21)

 

Harmonogramy
Semestr
Zimowy 2019/2020 r.

Harmonogram wykładów audytoryjnych na MUTW - Semestr Letni 2019 r.


Plan zajęć fakultatywnych na MUTW – Semestr Letni 2019 r.

Statystyka
Odsłon : 802317
Goście Online
Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości